MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Sajtóközlemény Nyomtatás E-mail
2010. november 08.

több, mint 209 millió forint a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás partnerintézményei által megvalósított szakképzés megújítására

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával létrejött „A Berettyó-Körös Térségi Integrált Szakképző Központ modell létrehozása” elnevezésű projekt (a projekt megvalósítási ideje: 2009. január 1. – 2010. december 31.), aminek fő célja egy olyan intézményrendszer kialakítása és működtetése, amely a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan képes reagálni, a képzések sokaságát vonultatja fel a tanulni vágyók elé, és ezzel tényleges választási lehetőség kínál a tanulók számára.

A projekt megvalósítói:

  • Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Battonya)
  • Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyomaendrőd)
  • Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola és Kollégium (Sarkad)
  • Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola (Szeghalom)
  • Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Kollégium, Nyilvános Könyvtár (Szarvas)
  • Euro-Oktaéder Szakközépiskola (Békéscsaba)

Az iskolák azért csatlakoztak a Társuláshoz, mert úgy gondolták, hogy a Társulás olyan lehetőségeket biztosít számukra, amelyeket egyedül, önálló iskolaként nem biztos, hogy igénybe tudnának venni. Ugyanakkor minden érdekcsoport számára biztosított, hogy a saját érdekeit és elképzeléseit is érvényesíthesse, mindenbe van beleszólási joguk.

Szakmai működés

Az átmenet fázisa és az élethosszig tartó tanulás

Az élethosszig tartó tanulás programja egyidejűleg sokféle törekvést foglal magába, eredményes megvalósítása sokféle stratégiával elérhető. Lényege, központi fogalma mindenképpen az, hogy a teljes élet folyamán, széles alapokon biztosítani kell az embereknek a tanulás lehetőségét. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás partnerintézményei jóval nagyobb figyelmet fordítanak azokra a módszerekre, amelyek – feltételezhetően – az élethosszig tartó tanulás megfelelő előkészítéséhez is kapcsolódhatnak: emiatt tartjuk fontosnak azt, hogy fejlesszük a fiatalok készségeit és kompetenciáit, hogy a tanulás során megszerzett munkatapasztalatoknak köszönhetően könnyebbé tegyük az oktatásból a munkába való átmenetet is. Képzési modellünk az élethosszig tartó tanulást nem egymást követően szervezett képzésekkel kívánja elérni, hanem a tanácsadási tevékenységet is segítségül hívva egy tudatos „építkezést” kíván biztosítani, ami jól meghatározott munkaerő-piaci célokhoz és elvárásokhoz igazodik.

A hátrányos helyzetű fiatalok helyzete a szakképzésben

A szakképzés, különösképpen a szakiskolai képzés egyik legnagyobb problémája a lemorzsolódás. A szakiskolai képzésbe kerülő tanulók között minden iskolatípusnál nagyobb arányú a kudarcokkal terhelt, hátrányos szociális helyzetű, hiányos általános műveltséggel rendelkező fiatalok száma, ezért főként a szakiskolai, de a szakközépiskolai képzésben résztvevő pedagógusokat is, felkészítjük a több szempontból hátrányos helyzetű tanulói réteg és a lemorzsolódás problémájának kezelésére. (A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem leghangsúlyosabb célcsoportját a roma, illetve a fogyatékos diákok alkotják majd, így középpontjában a szegregáció és a diszkrimináció elleni fellépés áll.) Ezt biztosítja a szakképzést előkészítő évfolyam.

Szakképzést előkészítő évfolyam

Új képzési formaként jelentkezett a 2009/2010-es tanévtől a Társulásunkhoz tartozó szarvasi és szeghalmi iskolában a felzárkóztató oktatás /Kt. 27.§ (8) bekezdés/ keretében indított szakképzést előkészítő évfolyam. Mindkét iskolában a törvényi előírásoknak megfelelően folyik a tanulók felkészítése, a szakképző szakaszba lépés feltételét jelentő kompetenciák megszerzésére. A tavalyi évhez hasonlóan ebben a tanévben is indította ez a két iskola az előkészítő évfolyamot.

Közösségi funkciók

Ahogy gazdagodik a tanulási-képzési lehetőségek választéka, ahogy színesedik az intézményrendszer, mind fontosabbá válik az is, hogy az érintettek megfelelő módon hozzájussanak a velük kapcsolatos információkhoz, tanácsot kapjanak a köztük való eligazodáshoz. Ezek a tanácsok segítséget adhatnak fiatalnak-felnőttnek a szűken vett pályaválasztási döntések meghozatalához, vagy – tágabb értelemben – az egész életút legfontosabb lépéseinek megtervezéséhez. Mindezeket a lehetőségeket tehát intézményesen is biztosítani kell számukra; erre szolgálnak a működtetett tanácsadó szolgáltatások a TISZK-en belül is. Az általános és pályaorientációs képzések esetében pedig az átmeneti periódus hatékonyságának növelése érdekében minden eszközt megragadunk az iskola és a munka világa közti kapcsolatok szélesítésére és elmélyítésére. E téren rengeteget jelentett a pályaválasztási és az életút-tanácsadás rendszerének kiépítése, hiszen kiemelt feladatunk a hatékony pályaválasztási és karrier-tanácsadás szervezése.

„A szakképzési rendszer a pályaválasztás gondjainak megfelelő megoldásához is segítséget nyújt. Ez pedig igen komplex feladat, mert többféle igény, követelmény, hatás és mozgás összehangolását jelenti. Összetett profilú intézmény működését kívánja meg, melyben együtt jelenik meg a felvilágosító propaganda, a nevelői munka, az egyéni tanácsadói és a kutató tevékenység. A pályaválasztási tanácsadás célja az, hogy a fiatalokat helyes pályaválasztási elhatározáshoz juttassa.” – foglalta össze a tevékenység lényegét dr. Pusztai Andrea igazgató.

További közösségi funkciókkal, tanácsadásokkal segítjük az iskolák, pedagógusok munkáját, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Beindított tanácsadásaink: mérés-értékelési, minőségbiztosítási, pszichológiai, valamint jogi tanácsadás. Folyamatosan szervezzük az informatikai készségfejlesztéssel, a gyakorlati képzéssel, valamint a korszerű oktatási technikákkal kapcsolatos tanácsadásokat is. Kiemelt feladatunk volt továbbá a tanárok és TISZK vezetők folyamatos támogatása, amiket a menedzsmentképzés és a csapatépítő tréningek alkalmával valósítottunk meg.

Felnőttképzés

A projekt kezdetekor a Társuláshoz tartozó iskolák közül két iskola folytatott iskolarendszeren kívüli akkreditált felnőttképzést. Jelenleg öt iskola rendelkezik felnőttképzési nyilvántartásba vétellel és folytat felnőttképzési tevékenységet. Három intézménynél folyik az intézményi akkreditáció előkészítése. Minden társuláshoz tartozó felnőttképzési nyilvántartásba vett iskola részére biztosítottuk „A munkaerő-piaci felkészítő tréning” egyszerűsített eljárással történő akkreditációjának lehetőségét.

Tanár továbbképzések

A vállalt pedagógus továbbképzéseink közül kettő valósítottunk meg: „A környezeti nevelés elméletben és gyakorlatban”, valamint „A szinopszistól az e-learning tananyagig” elnevezésűeket. Mindkét esetben a szervező a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet volt.

Tananyagfejlesztés

A projekt kiemelt feladata a tananyagfejlesztés volt, melynek eredményeként (2010. augusztusára) 30 db tanári kézikönyv készült el. A kézikönyvek a tanárok órai munkájának segítése mellett, feladatlapokat és mérőlapokat is tartalmaznak. A megvalósult tananyagok a modulrendszerű szakképzés bevezetését segítve a gyakorlatorientált képzést szolgálják. Kidolgozásra került még kompetencia-fejlesztést, felzárkóztatást (írás, olvasás, számolás, kommunikáció), valamint pályaorientációt segítő osztályfőnöki kézikönyv.

Rendezvényeink

A roadshow és 2 projektbemutató konferencia (Szarvas, Sarkad) alkalmával célunk volt: információt nyújtani a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános és középiskolai tanulóknak, valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek számára segítséget adni a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, helyes pályadöntés meghozatalában. Kiemelt cél a hiányszakmák bemutatása és vonzóvá tétele, valamint, hogy a szakképzetlen, vagy szakmájukban elhelyezkedni nem tudó álláskereső fiatalok, és a pályakorrekció előtt álló felnőttek is átfogó képet kapjanak a Társulásunk partnerintézményeiben elsajátítható szakmákról, a képzések utáni elhelyezkedési lehetőségekről. A cél megvalósítása érdekében pályaorientációs és pszichológiai tesztek kitöltését tettük lehetővé minden érdeklődő számára. Igény szerint a tesztek kiértékelésében munkatársaink is részt vettek, és a helyszínen tanácsot adtak. Emellett a környezeti nevelés erősítését céloztuk meg, amikor együttműködési megállapodást kötöttünk a GATE Zöld Klub Egyesülettel. Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztő játékokat és „Ökomatá”-t bocsátottak a rendelkezésünkre, amely szélesítette programkínálatunkat, és nagy érdeklődést keltett.

További rendezvényeinken is arra törekedtünk, hogy széles körben megismertessük a közösségi szolgáltatások közül a pályaorientációs és karrier-tanácsadást, a pszichológiai tanácsadást. A partnerintézményekben működtetett – a Társulás létrejötte előtti – pályaorientációs tevékenység láthatóan nem érte el célját, ezért szükséges, hogy minél több diák megismerje azt a teljes körű, személyes tanácsadói-rendszert, melyet a Társulás működtet a pályaválasztásra, életpálya-­építésre, karrier-tanácsadásra az általános iskolások, a szakiskolások, a középiskolások, felsőfokú intézményekben tanulók és felnőttek (munkavállalók és munkanélküliek) számára.

A pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás növeli az oktatásban való részvételt azáltal, hogy az abban résztvevők megtalálhatják azt a képzést, amely számukra, vagy munkájuk szempontjából kedvező, így a tanulni vágyók nagyobb kedvvel, nagyobb létszámmal és sikeresebben vesznek részt képzéseken. Összességében csökken a strukturális munkanélküliség és javul a képzési rendszer lemorzsolódási aránya.” – hangsúlyozta dr. Pusztai Andrea igazgató.

A projekt zárásáig az alábbi nyilvános rendezvényeken veszünk részt: Álmodtam egy világot magamnak… pályaválasztási vásár (Békéscsaba - 2010. november 11-12.), szakmai konferencia (tervezett időpont: 2010. november közepe), zárórendezvény (Szarvas, 2010. december 15.).

További információk a Társulás működésével kapcsolatban:

dr. Pusztai Andrea igazgató
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.
TÁMOP-2.2.3-07/2-2-F-2008-0032
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Telefon: 66/514-890

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter