MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Nyomtatás E-mail
2013. június 11.

Elérhetőségek:
Szarvas Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály
Építésügyi Hatóság
Szarvas
Szabadság u. 25-27.
5540

Osztályvezető:
Dr. Réthy Vilmosné (II. emelet 225. iroda)
Telefonszám: 06-66-311-122/181 mellék
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Műszaki ügyintéző:
Kun János Ervin (IV. emelet 416. iroda)
Telefonszám: 06-66-311-122/149 mellék
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Ügyfélfogadás:
Hétfő   8.00 - 12.00
Kedd   8.00 - 12.00
Szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Péntek 8.00 - 12.00

Illetékességi terület:
Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút

I. Általános tájékoztatás:
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az építési ügyeket szabályozó jogszabályi háttér jelentősen megváltozott. A változások az anyagi jogszabályok mellett az ügyintézés módját, az eljárások menetét, az eljáró hatóságok hatáskörét és az ügyféli kört is érintették. A 2013.01.01. után induló vagy megismételt eljárásokban az új jogszabályi környezet szerint kell eljárni.

Főbb változások:

2013. január elsejétől a járások kialakításával összefüggésben az alábbi (korábbi) elsőfokú építéshatósági hatáskörök a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalához (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.; III. emelet 324. iroda):

 • a hatóság kizárását követően lefolytatandó eljárások             
 • műemlékek építéshatósági eljárásai
 • kiemelt jelentőségű ügyek
 • összevont telepítési eljárással kapcsolatos eljárások
 • a sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó műtárgyak építéshatósági eljárásai
 • építésrendészeti eljárások (építési tevékenységek helyszíni ellenőrzése, szabálytalan építkezések felderítése, illetve ilyen tárgyú bejelentések fogadása, jókarbantartási kötelezettségek nemteljesítése miatti intézkedések, engedélyhez nem kötött építési tevékenységek esetén a jogszabályok megsértésével végzett építési tevékenységek felderítése)

Az ügyintézés elektronikus módon, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) felületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a kérelem benyújtható papír alapon is, de a kérelem mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, igazolások) kizárólag elektronikus formátumban nyújthatók be. Az ügyindítás és a kapcsolattartás módjától függetlenül a hatósági munka elektronikusan fog zajlani, melynek eredményeként kiadmányaink, döntéseink is elektronikusak, így elektronikusan hitelesek lesznek. Ha az ügyfél papír alapú kapcsolattartást igényel, akkor ő ennek csupán az elektronikusan hiteles dokumentumnak a papír alapú hiteles másolatát kapja.

Az eljárásokért fizetendő illetékek bizonyos esetekben megváltoztak, (Illeték törvény XV. fejezet) elektronikus úton indított eljárás illetéke kizárólag átutalással fizethető meg (Illeték törvény 73.§ (4a) bekezdés)

Az építésügyi eljárások során ügyfél a kérelmező és az építéssel érintett ingatlan tulajdonosa. A hatóság vizsgálja azok ügyféli jogállását, akinek jogát az ingatlan-nyilvántartásban az adott ingatlanra bejegyezték. Mindezek alapján az ügyféli jogállás utólagos megállapítására is csak a döntések jogerőre emelkedését követő 6 hónapos időtartamon belül van lehetőség.

Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános tájékoztató felületén (http://www.etdr.gov.hu) megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen keresztül történik.

Papír alapú kérelem a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany menüpont alatt közreadott formanyomtatványok kinyomtatásával és olvasható kitöltésével készíthető.

II. Ügytípusok tájékoztatókkal 

Az alábbi építésügyi eljárásokról általános tájékoztatás az Építésügyi portálon
(http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok) olvasható.

A lehetséges eljárások.

 1. Építéshatósági Szolgáltatás
 2. Kötelezési eljárás 
 3. Építési engedélyezési eljárás  
 4. Összevont engedélyezési eljárás
 5. Összevont telepítési
 6. OTÉK-tól való eltérés engedélyezés eljárása
 7. Használatbavételi engedélyezési eljárás
 8. Fennmaradási engedélyezési eljárás
 9. Bontási engedélyezési eljárás
 10. Engedély hatályának hosszabbítási eljárása
 11. Jogutódlás tudomásulvételi
 12. Használatbavétel tudomásulvétele
 13. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele
 14. Hatósági bizonyítvány kiadása
 15. Bontási tevékenység tudomásulvétele
 16. Építési szakhatóságok

III. Építésügyi hatóság szakhatóságként történő közreműködése

A kérelmező az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési,  a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII.21.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés aa) pontja alapján igazgatási szolgáltatási díjat fizet, amelyet készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) vagy banki átutalással is megfizethet a következő számlaszámra:
     10402142-50526550-56551008
     Szarvas Város Önkormányzata

     Polgármesteri Hivatal 
     Pénzforgalmi bankszámla

A készpénzátutalási megbízással történő fizetés esetén a csekk a Polgármesteri Hivatal Építésügyi hatóságon igényelhető.

Mind banki átutalás, mind pedig készpénzátutalási megbízás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás típusát (szakhatósági eljárás), a kérelemmel érintett ingatlan helyrajzi számát és - amennyiben ismert - az ügyiratszámot.

IV. Jogszabályok

Eljárási jogszabályok
1. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
2. 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet - Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
3. 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet - Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről.
4. 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet - Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól.

Építésügyi jogszabályok
5. 1997. évi LXXVIII. törvény - Az épített környezet alakításáról és védelméről.
6. 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) - Az országos településrendezési és építési követelményekről.
7. 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet - Az építőipari kivitelezési tevékenységről.

8. Szarvas Város Önkormányzatának a 19/2008. (VII.24.) rendeletével és a 23/2009. (VIII.28.) rendeletével módosított, 19/2006. (V.19.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

9.  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

10. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(IX.18.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

11. Kardos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2008. (III.27.) KT. SZ: rendelete a helyi építési szabályzatról

12. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2005. (I.21.) számú rendelete Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról

13. Örménykút Önkormányzat 8/2007. (IV. 24.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról

Illetékek
14. 1990. évi XCIII. törvény - Az illetékekről.  (XV. Fejezet)
15. 197/2009. (IX.15.) Korm. rendelet - Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról.

Egyéb tájékoztató jellegű jogszabályok
16. 2001. évi LXIV. törvény - A kulturális örökség védelméről.
17. 2003. évi CXXXIII. törvény - A társasházakról.
18. 113/1998 (XI.10.) Korm. rendelet - A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről.
19. 108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet - A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
20. 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet - Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól.
21. 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet - Az építésfelügyeleti bírságról.
22. 24/2011. (VII.21.) BM rendelet - Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról.
23. 40/1999. (IV.23.) FVM rendelet - A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról.
24. 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet - A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről.

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter