Menü


 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Pályázati hirdetmény
No title

Pályázati hirdetmény

Szarvas Város Önkormányzata a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására pályázatot hirdet

A 2. számú körzet 2017.05.01. napjától betöltetlen körzetnek minősül (helyettesítéssel betöltött) és egy településrész érint.

Működtetés formája:

Előnyben részesül a vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is.
Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • büntetlen előélet
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvos kamarai tagság igazolása
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. 08. 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.08.17.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 09. 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”
További információt: Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

                          Babák Mihály sk.                                                   Dr. Melis János sk.
                             polgármester                                                        címzetes főjegyző

Felhívás házi komposztáló edény vagy biohulladék - gyűjtőedény igénylésére
No title

Tisztelt Lakosság!

A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP- 1.1.1/2 F/0,9/11-2012-305 kódjelű pályázat keretében nyert
2000 db 240 l-es biohulladék - gyűjtőedény és 1000 db 600 l-es házi komposztáló edény kerül díjmentesen használatba adásra a település lakosai részére.

A kiosztás feltételei:

Az igénylő

 1. érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik;
 2. közszolgáltatási díjhátralékkal nemrendelkezik;
 3. kertes ingatlannal rendelkezik;
 4. vállalja a komposztálási feladatokat,továbbá biztosítja a biohulladék - gyűjtőedény rendeltetésszerű és sérülésmentes használatát

Egy háztartás csak egy féle gyűjtőedényre nyújthat be igényt, melyet írásban kell megtenni a www.szarvas.hu honlapról letölthető vagy a Szarvasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán található igény bejelentő nyomtatvány kitöltésével.

Az igények elbírálásának elsődleges szempontja a jelentkezés sorrendje. Az első 3000 igénybejelentő, aki megfelel a fentebb részletezett feltételeknek térítésmentesen veheti át az igényelt házi komposztáló edényt vagy biohulladék- gyűjtőedényt a Szarvasi KOMÉP Kft. Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. alatti telephelyén.

Kapcsolat: 
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. sz.
Tel.: 66/312-933
központi e-mail cím: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Honlap: www.szarvas.hu

Házi komposztáló edény és biohulladék igénylőlap

LETÖLTÉS

Hirdetmény
No title

Tisztelt Szarvasi Lakosok!

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 21-i ülésén önkormányzati rendeletet alkotott az újszülöttek életkezdési-és a fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatásáról.

Újszülöttek életkezdési támogatása

Szarvas Város Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a szarvasi lakcímmel rendelkező újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan Szarvas város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Szarvason él. A támogatás összege gyermekenként 50.000,-Ft. E támogatási összeg a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra.
E támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel.
Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • családi pótlékra jogosultságot megállapító határozatmásolatát,
 • Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés másolatát,
 • gyámkirendelő határozat másolatát,
 • örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül nyújtható be a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatása

Fiatal felnőttek számára telekvásárlási támogatás nyújtható, Szarvas város közigazgatási területén belül lakás kialakítása, építése céljából történő telekvásárláshoz. A támogatás ugyanazon telek vásárlásához, illetve ugyanazon személy részére csak egy alkalommal támogatható. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 250.000,-Ft. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon, legkésőbb a telekvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Nem adható támogatás annak:

 • aki a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozójától kívánja megszerezni az ingatlan tulajdonjogát,
 • ha az igénylő a vele együtt lakó személy közelihozzátartozójától kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni,
 • ha a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költözőszemély valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,
 • illetve, ha az önkormányzat által a telekvásárláshoznyújtott támogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott.

A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatott köteles visszafizetni, abban az esetben is, ha a támogatás kifizetésétől számított 48 hónapon belül nem tudja bemutatni a támogatással érintett telken létesített – lakáscélú ingatlanra vonatkozó – jogerős használatbavételi engedélyt.
Bővebb felvilágosítás kérhető a szociális ügyintézőktől:

Kérelem újszülöttek életkezdési támogatására

LETÖLTÉS

Kérelem fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatásához

LETÖLTÉS

Pályázati felhívás Nyomtatás E-mail
2017. június 01.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve,székhelye 

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal. No title

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok alapadatai:

1.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5450.
Területe:
                     538 m2
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

2.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5451.
Területe:
                     538 m2
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

3.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5493.
Területe:
                     596 m2
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

A fenti ingatlanok építésügyi besorolás:

                                    A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján
                                   „Lke 5.0.3.0.4.3.”
jelű építési övezetbe került besorolásra.
                                   Kertvárosias alacsony beépítésű lakóövezet

Beépíthetőség:          Max. beépíthetőség 30%,
                                   Min. zöldterületi fedettség 55%,
                                   Max. építménymagasság: max. 4,5 -5,5 m.

Az ingatlanok  minimum vételára (kikiáltási ára):

1000, - Ft/m2 + ÁFA,  azaz ezer Ft/m2 + ÁFA.

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum vételárának 5 %-át, bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 60 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A vételár megfizetésére a pályázat kiíró igény esetén maximum 10 év időtartamra részletfizetési kedvezményt biztosít, a vételár havi egyenlő részletekben történő törlesztésével. Részletfizetési igény esetén szerződéskötéskor legalább a vételár 20 %-át köteles megfizetni a vevő.

Beépítési kötelezettség:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő négy éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanon lakóházat épít, ennek tényét használatba vételi engedély bemutatásával igazolja. A lakóház megvalósításának biztosítékaként a pályázatot kiíró kiköti a négy évre szóló visszavásárlási jogát, az értékesítési, részletfizetés esetén a visszavásárláskori időpontig teljesített áron.

Elidegenítési tilalom:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt ingatlant harmadik személy részére a beépítési kötelezettség lejártáig, vagy részletfizetés esetén a lejárat végéig (amennyiben az több mint 4 év) nem idegeníti el.

Az elidegenítési tilalom és a visszavásárlási jog kikötése az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 • a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma; adószáma, házassági anyakönyvi kivonat másolat, vagy a regisztrált élettársi kapcsolatról igazolás másolata,
 • apályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál
 • a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlottfeltételeit (egyösszegben, vagy részletfizetés) Részletfizetés esetén meg kell jelölni a vállalt futamidőt és az első vételárrészlet nagyságát. (min. a vételár 20 %-a)
 • abánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
 • apályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig fenntartja

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2017. június 30. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat építési telek megvásárlására” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1. 104-es iroda) kell benyújtani.
A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontjaa vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.
Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást eredménytelennek minősítse.Szarvasi Polgármesteri Hivatal

 Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter