Menü


 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Ebösszeírás 2017.
No title

TÁJÉKOZTATÓ

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, ezért Szarvas város közigazgatási területén

2017. október 01. - október 31. között ebösszeírást tartunk.

Az Ávt. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített ebösszeíró adatlapon – az ott tartott minden ebről külön – kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.
Az adatlapot csak a kertes házakba juttatjuk el, mivel ott jellemzőbb az ebtartás. Az emeleti lakásban ebet tartó személyek, illetve azok az ebtartók, akiknek további ebösszeíró adatlapra van szükségük, azt beszerezhetik:

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás Fabó Szilvia igazgatási ügyintézőtől személyesen vagy a 66/311-122/105. melléken kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot az ebet nem tartó ingatlantulajdonosok is szíveskedjenek visszajuttatni név és cím kitöltésével, aláírással ellátva, így segítve az adatszolgáltatást elmulasztó ebtartók kiszűrését.

Az ebösszeíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2017. október 31. napja 20.00 óra
A kitöltött és ebtartó aláírásával ellátott adatlap:

 • leadható a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) portáján (hétfőtől-csütörtökig: 8.00-20.00 óra között, péntek: 8.00-17.30 óra között),
 • elküldhető a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címre,
 • beküldhető postai úton a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 5540 Szarvas, Szabadság út 36. címre.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztó ebtartó - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján - 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. A jelöletlen ebet tartó személy 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Szarvasi Polgármesteri Hivata
Hatósági és Szociális Osztály

Ebösszeíró adatlap

LETÖLTÉS

Kitöltési útmutató

LETÖLTÉS

Felhívás lakossági útépítésre
No title

Tisztelt Szarvasi Lakosok!

Szarvas Város Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletében lehetőséget biztosított arra, hogy a szilárd burkolattal nem rendelkező utak kiépítése lakossági összefogással és hozzájárulás mellett történjen meg.

Sajnos, ebben az önkormányzati ciklusban belterületi útépítésre kiírt pályázat vélhetően nem jelenik meg, így minden útépítés kivitelezését az Önkormányzatnak és a lakosságnak kell közös erőből elvégeznie.

A rendelet értelmében a szilárd burkolattal nem rendelkező utak kiépítéséhez a teljes kivitelezési költség 25 %-át az ingatlantulajdonosok állhatják, míg a további 75 %-át Szarvas Város Önkormányzata biztosítja egy erre elkülönített keretből.

Szarvas Város Önkormányzata várja az útépítési szándékkal rendelkező utcák lakóközösségeinek kezdeményezését.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket az útépítés lehetősége, úgy keressék választókerületi képviselőjüket, vagy amennyiben kényelmesebb Önöknek, úgy minden részletre kiterjedő felvilágosítást Szarvas Város Polgármesteri Hivatala (Klimaj Attila útügyi referens) is tud adni. Mindemellett a rendelet a www.szarvas.hu honlapon teljes terjedelmében megtekinthető.

Tegyünk együtt a jövőnkért, kényelmünkért! Várom szíves érdeklődésüket, megkeresésüket!

Szarvas, 2017. augusztus 23.

Babák Mihály
Szarvas Város Polgármestere

Pályázati felhívás
No title

Pályázati felhívás Szarvas város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási közszolgáltatás ellátására

LETÖLTÉS

Pályázati hirdetmény
No title

Pályázati hirdetmény az 1. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 1. számú - egy településrészt érintő, 2012.03.01. napjától tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott - körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.

Működtetés formája:

Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. Tartósan betöltetlen körzetként a pályázó letelepedési támogatást igényelhet. Az önkormányzat szolgálati lakást, valamint felszerelt rendelőt biztosít.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.16.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017.10.19.
A munkakör betöltésének időpontja:
2017.11.01.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 1. számú körzetre”.
További információt Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.

                    Babák Mihály sk.                                     Dr. Melis János sk.
                       polgármester                                          címzetes főjegyző 

Pályázati hirdetmény
No title

Pályázati hirdetmény a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2. számú - egy településrészt érintő, 2017.05.01. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott - körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.

Működtetés formája:

Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. Az önkormányzat szolgálati lakást, valamint felújított és felszerelt rendelőt biztosít.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • büntetlen előélet
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvos kamarai tagság igazolása
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.10.16.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017.10.19.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017.11.01.

A pályázatok benyújtásának módja:

Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”
További információt: Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.

                          Babák Mihály sk.                                                   Dr. Melis János sk.
                             polgármester                                                        címzetes főjegyző

Pályázati felhívás Nyomtatás E-mail
2017. október 03.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

 

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal. No title

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok alapadatai:

1.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5450.
Területe:
                     538 m2
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

2.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5451.
Területe:
                     538 m2                                                                                                 
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

3.

Hrsz.:                          szarvasi belterületi 5493.
Területe:
                     596 m2                                                                                                 
Művelési ág:               
beépítetlen terület
Közmű ellátottság:     
Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

A fenti ingatlanok építésügyi besorolás:

    A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján
    „Lke 5.0.3.0.4.3.”
    jelű építési övezetbe került besorolásra.
    Kertvárosias alacsony beépítésű lakóövezet

Beépíthetőség:              Max. beépíthetőség 30%,
                                       Min. zöldterületi fedettség 55%,
                                       Max. építménymagasság: max. 4,5 -5,5 m.

Az ingatlanok  minimum vételára (kikiáltási ára):

1000, - Ft/m2 + ÁFA,  azaz ezer Ft/m2 + ÁFA.

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum vételárának 5 %-át, bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 60 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A vételár megfizetésére a pályázat kiíró igény esetén maximum 10 év időtartamra részletfizetési kedvezményt biztosít, a vételár havi egyenlő részletekben történő törlesztésével. Részletfizetési igény esetén szerződéskötéskor legalább a vételár 20 %-át köteles megfizetni a vevő.

Beépítési kötelezettség:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő négy éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanon lakóházat épít, ennek tényét használatba vételi engedély bemutatásával igazolja. A lakóház megvalósításának biztosítékaként a pályázatot kiíró kiköti a négy évre szóló visszavásárlási jogát, az értékesítési, részletfizetés esetén a visszavásárláskori időpontig teljesített áron.

Elidegenítési tilalom:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt ingatlant harmadik személy részére a beépítési kötelezettség lejártáig, vagy részletfizetés esetén a lejárat végéig (amennyiben az több mint 4 év) nem idegeníti el.

Az elidegenítési tilalom és a visszavásárlási jog kikötése az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 • a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma; adószáma, házassági anyakönyvi kivonat másolat, vagy a regisztrált élettársi kapcsolatról igazolás másolata,
 • apályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál
 • a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlottfeltételeit (egyösszegben, vagy részletfizetés) Részletfizetés esetén meg kell jelölni a vállalt futamidőt és az első vételárrészlet nagyságát. (min. a vételár 20 %-a)
 • abánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
 • apályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig fenntartja

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2017. október 31. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat építési telek megvásárlására” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1. 104-es iroda) kell benyújtani.
A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.
A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.
Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást eredménytelennek minősítse.


Szarvasi Polgármesteri Hivatal

 
Következő >Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter