Helyi hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás 3076. és 3078. hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítésére 2017. november 17. | 08:08

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 3076. és 3078. hrsz-ú  ingatlanok egyben történő értékesítésére.

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata, 5540-Szarvas, Szabadság út. 36.

Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 3076. és 3078. hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítése.

 

A pályázók alanyi köre:

Az ingatlanra természetes személyek (magánszemélyek), vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak. (vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak

nem minősülő jogi személyek)

Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai:

Hrsz.: szarvasi belterületi 3076. és 3078.

Területe összesen:  2 ha 3786 m2

Művelési ág:        beépítetlen terület

Egyéb:  Az építési telken a SWIETELSKY Magyarország Kft. asztfaltkeverő üzeme működik, mely a Kft tulajdona.

Fekvés:     Belterületen ipari övezetben

Közmű ellátottság:  Az ingatlan közmű ellátása biztosított .

Besorolás:  A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján „Ge 7.1.2.0.7.0” jelű építési övezetbe került besorolásra. Egyéb Ipari terület (Ge)

A terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek, továbbá védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági majorok, géptelepek, terményraktárak elhelyezésére szolgál.

Beépíthetőség:      Max. beépíthetőség 60%,

Min. zöldterületi fedettség 25%,

Max. építménymagasság: az építésügyi hatóság határozza meg

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

  • villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog jogosult E.ON Zrt.
  • vezetékjog: jogosult E.ON Zrt. (22 kV-os földkábelre és légvezetékre és 22 kV-os közcélú légvezetékre)

Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 71.360.000,- Ft + ÁFA A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a kikiáltási ár 5 %-át bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. A nyertes pályázónak a fennmaradó vételárrészt

a pályázat elbírálását követő egy éven belül kell megfizetnie. A pályázat kiíró a vételár megfizetésére igény esetén részletfizetést biztosít akként, hogy a vételárat kettő egyenlő összegben lehet megfizetni (az első részletet szerződéskötéskor). A pályázó az ingatlan tulajdonjogát kizárólag

a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 90 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket: 

  • a pályázó adatait
  • magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
  • vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;
  • jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,
  • a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál,
  • a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit (készpénz/banki kölcsön/pályázat szerinti részletfizetés igénybevétele – első részlet szerződéskötéskor, második részlet időpontjának megjelölése)
  • a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2017. december hó 18. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a szarvasi belterületi 3076 és 3078. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével

1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (104-es iroda) kell benyújtani. A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

Egyéb:

Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak jogszabályon alapuló elővásárlási joga van. A pályázat kiíró azon vevő részére, aki szerződésen alapuló vételárkedvezményre jogosult legfeljebb nettó 15.000.000,-Ft összeg erejéig vételárkedvezményt biztosít.A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó

személyére.A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor. A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja,

döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2018. augusztus 18 13:00 órĂĄtól 2018. augusztus 25Â 13:00 órĂĄig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek