Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény szarvasi belterületi 3099-3106 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok bérbevételére 2018. május 25. | 10:00

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 3099-3106 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok bérbevételére.

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.
1, A bérbe adandó ingatlan alapadatai:
helyrajzi száma: szarvasi belterületi 3099-től – 3106-ig
alapterülete összesen: 11.666 m2
megnevezése: beépítetlen terület

 

2, A bérleti szerződés lejárta: 2021. március 31., 3 hónap indokolás nélküli felmondási idő kikötése mellett.

3, A bérbeadó kiköti, hogy a bérelt ingatlanon a leendő bérlő által megvalósítandó bármely beruházás a bérbeadónak nem áll érdekében, így az esetleges beruházással kapcsolatos költségeket sem a bérleti díjba történő beszámítással, sem egyéb úton nem érvényesítheti. A leendő bérlő valamennyi kiadása és költsége a Bérlő üzleti tevékenységének része, az azzal kapcsolatos kockázat körébe tartozik. Amennyiben a bérleti szerződés megszűnik, úgy a bérlő az ingatlant az átadáskor rögzített állapot szerint köteles az önkormányzat részére visszaadni.

4. A bérleményen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.

5, A bérlemény minimális bérleti díja: 150.000,-Ft/hó +ÁFA

6. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a 100.000,-Ft összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

7, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

* a pályázó adatait

* magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

* vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

* jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

* a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 5. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,

* az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

* nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

8, Az ingatlan bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2018. június hó 18. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)

A zárt borítékon

„Pályázat a szarvasi belterületi 3099-3106 helyrajzi számú ingatlanok bérbevételére.

A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

9, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

10. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

11, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.)

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony - Patika
Telefon: 66-313-543
Nyitvatartas: 2018 november 03. 13:00 órától 2018 november 10. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek