Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBATORHÁZBAN lévő 2-es számú helység bérletére 2022. augusztus 04. | 14:47

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő 2-es számú, összesen 279,09 m2 alapterületű helyiség bérletére

 

A nyilvános pályázaton

részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a

pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye:                        Szarvas,

Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)

                                    - alapterülete:                         279,09 m2 ,

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás,

raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben

részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti

változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával

végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a

pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa,

felszerelje, illetve berendezze.

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez

szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.

6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

 1. a bérleményben tartott

  vagyontárgyak őrzéséről,

 2. a bérleményben tartottvagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,

 3. a helyiség jó gazdagondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki

  gép- berendezések),

 4. az épület olyan központiberendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ,

  illetőleg tart üzemben,

 5. akizárólagosan használt helyiségek és területek tisztításáról a  szemét elszállításáról, amely a bérlő

  tevékenységével függ össze.

7, A bérlemény minimális bérleti díja:

bérleti díj:        bruttó

710-Ft/m2/hó                          

                         parkoló:

bruttó 1200-Ft/db/hó (1 db parkoló használata térítésmentes)

A

fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjait (

víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.).

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését

megelőzően a teljes bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A

kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett,

a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések

kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott

kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül

felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek

visszajár.

9, Az írásos pályázatnak

tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait

  magánszemélyesetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,

  lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

  vállalkozó

  esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,

  lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám,

  nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

  jogi személy

  esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai

  számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti

  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában

  meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

 • a pályázóáltal ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban

  meghatározott minimum bérleti díjnál,

 • bérelni kívántparkolók számát (1 db parkoló használatának díját a helyiség bérleti díja

  tartalmazza)

 • a helyiségbenfolytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

 • nyilatkozatotarról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2022. augusztus hó 31. napjának 10.00 órájáig

személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri

Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)

            A zárt borítékon

Pályázat a

Szarvas, Orosházi u. 8.  szám alatti 279,09 m2 alapterületű

helyiség bérbevételére.

A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően

a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve

azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz

ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a

felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a

pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.) A helyiség megtekinthető, az inkubátorház kezelésével megbízott személlyel (Orbán László, telefonszám: 06/20/6615955.) történt egyeztetést követően.

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek