Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás szarvasi belterületi 3665 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 2019. április 26. | 09:49

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 3665 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

 

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 3665. hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Magánszemélyek, vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek.

Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai:

Hrsz.: szarvasi belterületi 3665.

Területe: 2 ha 1332 m2

Egyéb: A beépített telken 3665/A. helyrajzi számon nyilvántartott önálló épületként földhasználati jog biztosítása mellett húsfeldolgozó üzem áll. (a felépítmény nem tárgya az értékesítésnek)

Fekvés: Belterületen, ipari övezetben az Orosházi út mellett

Közmű ellátottság: Az ingatlan összközmű ellátása biztosított a felépítmény tulajdonosa által.

Besorolás: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján

„Ge 7.0.0.0.5.5” jelű építési övezetbe került besorolásra.

Egyéb Ipari terület (Ge)

A terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek, továbbá védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági majorok, géptelepek, terményraktárak elhelyezésére szolgál.

Beépíthetőség: Max. beépíthetőség 40%,

Min. zöldterületi fedettség 45%,

Max. építménymagasság: max. 9.50 m.

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

- az ingatlant terheli a Szarvas belterületi 3665/A hrsz-t illető földhasználati jog

- az ingatlant terheli a Szarvas belterületi 3665/A hrsz-z illető útszolgalmi jog 3242 m2 területre

- vezetékjog: jogosult E.ON Zrt. (transzformátorállomás)

Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára):

75.000.000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint (mentes az adó alól)

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a kikiáltási ár 5 %-át bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. A nyertes pályázónak a fennmaradó vételárrészt a pályázat elbírálását követő 120 napon belül kell megfizetnie. A pályázó az ingatlan tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 90 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

- a pályázó adatait

magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál,

- a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit (készpénz/banki kölcsön, vételár részletekben történő megfizetése esetén a részletek ütemezése a fentiekben meghatározott határidőn belül)

- a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,

- az ingatlanon tervezett beruházás rövid bemutatása,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2019. május 27. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a szarvasi belterületi 3665. hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (104-es iroda) kell benyújtani.

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

Egyéb:

Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak jogszabályon alapuló elővásárlási joga van, valamint az ingatlanon lévő önálló ingatlanként nyilvántartott felépítmény tulajdonosának is elővásárlási joga van.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.

A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.

Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek