Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBATORHÁZBAn lévő 8. számú helység bérletére 2020. december 17. | 10:43

 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Orosházi u. 8. (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete: 167,48 m2

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

 

4, A bérlő a bérleményben

alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos

hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól,

hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek)

megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

5. A bérleményben

folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a

bérlő feladata és költsége.

6. A nyertes pályázó

(leendő bérlő) köteles gondoskodni:

a.) a bérleményben tartott

vagyontárgyak őrzéséről,

b.) a bérleményben tartott

vagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,

c.) a helyiség jó gazda

gondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki

gép- berendezések),

d.) az épület olyan központi

berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ,

illetőleg tart üzemben,

e.) a

kizárólagosan használt helyiségek és területek tisztításáról a  szemét elszállításáról, amely a bérlő

tevékenységével függ össze.

7,

A bérlemény minimális bérleti díja:

                        bérleti díj:        bruttó

710-Ft/m2/hó

                                                 parkoló:bruttó 1200-Ft/db/hó (1 db parkoló használata térítésmentes)

A

fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjait (

víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.).

8.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a teljes bérleti

díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót

kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti

jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló,

felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja

fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt

fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a

bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

9, Az írásos pályázatnak

tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait

  magánszemély

  esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,

  lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

  vállalkozó

  esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,

  lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám,

  nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

  jogi személy

  esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai

  számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti

  vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában

  meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

 • a pályázóáltal ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban

  meghatározott minimum bérleti díjnál,

 • bérelni kívántparkolók számát (1 db parkoló használatának díját a helyiség bérleti díja tartalmazza)

 • a helyiségbenfolytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

 • nyilatkozatotarról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, A helyiség

bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2021. január hó

31. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt

borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és

Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, Szarvas Béke utca 1.)         A zárt borítékon Pályázat a Szarvas, Orosházi u. 8.  szám alatti 167,48 m2 alapterületű

helyiség bérbevételére.

A bontási

ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.11,

A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi

Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság

javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.12.

A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt

bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos

ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól

számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és

Pénzügyi Bizottság bonyolít.13,

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat)

indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.A

pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és

Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől,

tel.: 66/311-122/120.) A helyiség megtekinthető, az inkubátorház kezelőjével a

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (5540-Szarvas, Ipartelep

utca 2.) történt egyeztetést követően. (A NKft-t képviseli: Fábri Zoltán

ágazatvezető tel.:06/20/6615833.)                                                                                   

Szarvas

Város Polgármesteri Hivatala

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin -  Patika
Telefon: 66-311-616indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. január 16. 13:00 órától 2021. január 23. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek