Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5327/9 és 5327/10 hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítésére 2022. augusztus 04. | 14:57

 

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 5327/9 és 5327/10 hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Magánszemélyek, vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek.

 

Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai:

Hrsz.: szarvasi belterületi 5327/9

Területe: 4917 m2

Megnevezése: beépítetlen terület

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

- vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre; jogosult E.ON Zrt.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5327/10

Területe: 5638 m2

Megnevezése: beépítetlen terület

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

- vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre; jogosult E.ON Zrt.

Fekvésük: Holt-Körös partja mellett (10 m széles parti sáv választja el a vízparttól)

Közmű ellátottságuk: Az ingatlan összközmű ellátása biztosítható (közterületről bekötéssel)

Besorolásuk: A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján

„Z” jelű Zöldterület megnevezésű építési övezetbe került besorolásra.

A területen az OTÉK 27. § (4) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

Beépíthetőség: Max. beépíthetőség 2%,

Max. építménymagasság: max. 4,5 m.

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

- vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre; jogosult E.ON Zrt.

Az ingatlanok minimum vételára (kikiáltási ára):

400.000.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázmillió forint + ÁFA.

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió forint bánatpénzt a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. A nyertes pályázónak a fennmaradó vételárrészt a pályázat elbírálását követő 90 napon belül kell megfizetnie. A pályázó az ingatlan tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést követő 90 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

Beépítési kötelezettség:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő öt éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanon turisztikai célú beruházást (pl.: szálláshelybővítést, turisztikai tevékenységgel összefüggő egyéb szolgáltatás bővítést) valósít meg, ennek tényét használatba vételi engedély bemutatásával igazolja. A turisztikai beruházás megvalósításának biztosítékaként a pályázatot kiíró kiköti az öt évre szóló visszavásárlási jogát, az értékesítési áron.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

- a pályázó adatait

magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál

- a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit (készpénz, banki kölcsön)

- a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,

- a pályázó nyilatkozatát (rövid írásos leírást, esetleg vázlattervet) arra vonatkozóan, hogy az ingatlanon milyen jellegű turisztikai, vagy szolgáltatói tevékenységet kíván folytatni és milyen beruházásokat kíván megvalósítani

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2022. augusztus 31. napja 10:00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a szarvasi belterületi 5327/9 és 5327/10 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (104-es iroda) kell benyújtani.

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

Egyéb:

-A pályázatot kiíró lehetőséget biztosít a pályázó részére az értékesítendő ingatlanok előtti önálló helyrajzi számon nyilvántartott vízparti ingatlanrész bérletére, maximum 25 év időtartamra, 1.500,-Ft/m2/év + Áfa bérleti díj ellenében. Amennyiben a pályázó erre igényt tart, úgy a pályázatában az erre vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtását kérjük.

-Az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államnak jogszabályon alapuló elővásárlási joga van.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.

A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.

Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek