Szervezeti, személyzeti adatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Kapcsolat, szervezet 2016. július 05. | 19:40

 

 

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név) Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Postacím: 5541 Pf. 2.
Központi telefonszám: +36-66-311-122
Központi telefax: +36-66-210-063
Központi e-mail: hivatal@szarvas.eu
Internet honlap: www.szarvas.hu


A szervezeti struktúra

OSZTÁLYSZERKEZETEN KÍVÜLI SZERVEZETI EGYSÉG FELADATAI


Titkárság
szervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:

 • a képviselő-testület alakuló ülésének összehívása a választást követő 15 napon belül,
 • képviselő-testületi, bizottsági ülések feltételeinek biztosítása,
 • a képviselő-testület munkatervének előkészítése, melynek figyelembe vételével a testületi és bizottsági ülések megszervezése,
 • a képviselő-testületi anyagoknak, meghívóknak a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére történő kézbesítése,
 • az önkormányzati rendelet kifüggesztése. Az önkormányzat rendeleteinek nyilvántartása, hatályos rendeletek feltöltése a Nemzeti Jogszabálytár oldalra
 • a testületi ülések, valamint az Ifjúsági és Sportbizottsági, ésa Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság , a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek elkészítése,
 • jegyzőkönyvek továbbítása az Njt rendszerbe
 • a képviselő-testületi határozatok nyilvántartása, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése, erről jelentés készítése a testület felé,
 • az önkormányzat, a tisztségviselők, a hivatal által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés,
 • választási időszakban ellátja a helyi választási iroda működésével kapcsolatos, a választási törvényben rögzített feladatokat, segíti a helyi választási bizottság munkáját,
 • népszavazás, népi kezdeményezés esetén a szervezési, lebonyolítási feladatok elvégzése,
 • a hivatal számítógépes hálózatának üzemeltetése, karbantartása az informatikus által,
 • a hivatali gépkocsi használatával kapcsolatos igények összegyűjtése, a gépkocsi igénybevételének meghatározása, esetenkénti engedélyezése,
 • testületi előterjesztések, rendeletek és szabályzatok készítése, különböző nyilvántartások vezetése,
 • a polgármester, a jegyző és az alpolgármester munkájának segítése, az osztályok közötti munkakapcsolat koordinálása,
 • a hivatal épületének működéséről, takarításáról, valamint az önkormányzati üdülő működtetéséről való gondoskodás,
 • a közmeghallgatás időpontjának közhírré tétele, a technikai feltételek biztosítása, lakossági fórumok megszervezése, az ott elhangzottakról emlékeztető készítése,
 • a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő ügyek intézése,
 • a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a médiával (sajtó, rádió, kábel televízió) való rendszeres kapcsolattartás, híranyag készítése, társosztályoktól, intézményektől bekérése, lapzártáig történő leadása, sajtófigyelés, az önkormányzatot és szerveit illetően,
 • a bírósági ülnökök megválasztásának előkészítése,
 • nyilvántartás vezetése a képviselői interpellációkról, az azokra adott válaszokról,
 • az önkormányzat intézményalapításának, működési feltételek biztosításának előkészítése, fenntartói felügyelet ellátása,
 • intézményvezetői pályázati felhívás előkészítése a Képviselő-testület elé, pályázati eljárás lefolytatása, kinevezés előkészítése.

Iktató iroda
Az iktató iroda az Ügyiratkezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően ellátja az iktatási, irattarozási, selejtezési, postázási feladatokat. Gondoskodik az irattár szakszerű kezeléséről

Oktatási-, ifjúsági- és sportreferens

Oktatással kapcsolatos feladatok

 • a Hivatal és az Önkormányzat intézményei jogi képviseletének ellátása, közreműködés a szerződések, a helyi rendelet-tervezetek előkészítésében, okiratok szerkesztésében
 • köznevelési intézmény alapításának, megszüntetésének, átszervezésének előkészítése a Képviselő-testület elé,
 • köznevelési intézmény – fenntartójától függetlenül – működésének törvényességi felügyelete, szükséges intézkedés megtétele jegyzői hatáskörben,
 • óvodai, bölcsődei beiratkozások meghirdetése, óvodakötelezettség teljesítésének biztosítása jegyzői hatáskörben,
 • intézményvezetői pályázati felhívás előkészítése a Képviselő-testület elé, pályázati eljárás lefolytatása, kinevezés előkészítése,
 • köznevelési szerződés előkészítése köznevelési feladat átadására vonatkozóan a Képviselő-testület elé,
 • a más fenntartású köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos ügyek,
 • jegyzői hatáskörben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának összesítése és az erről szóló jelentés elkészítése,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos ügyek.

Közművelődéssel és közgyűjteménnyel kapcsolatos feladatok

 • közművelődési tevékenység helyi irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok előkészítése, végrehajtása a Képviselő-testület által meghatározottak szerint,
 • közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet ellátó szervezetrendszer kialakításának előkészítése a Képviselő-testület felé (alapítás, megszüntetés, átszervezés, személyi, tárgyi feltételek biztosítása, illetve minisztérium véleményének kikérése),
 • helyi közművelődési feladatokra helyi rendelet alkotása,
 • közművelődési és közgyűjteményi intézmények SZMSZ- ének jóváhagyásra történő előkészítése bizottság felé,
 • közművelődési Megállapodás-tervezet készítése,
 • intézményvezetői pályázati felhívás előkészítése a Képviselő-testület elé, pályázati eljárás lefolytatása, kinevezés előkészítése,
 • általános nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, intézmény alapítása Képviselő-testületi hatáskörben, intézményi megszüntetés esetén gondoskodás gyűjtemény könyvtári hasznosításáról,
 • pályázat előkészítése érdekeltségnövelő támogatásra,
 • könyvtárpártoló és múzeumpártoló önkormányzati pályázatok előkészítése képviselő-testületi jóváhagyásra,
 • a Kulturális Közfoglalkoztatási Program koordinálása,
 • a Kulturális Stratégiai Munkacsoport munkájának koordinálása.

Ifjúsággal és sporttal kapcsolatos feladatok

 • elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő más jogszabályokban rögzített jogok és kötelezettségek megismertetését és érvényre juttatását,
 • támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését,
 • ápolja és koordinálja a tevékenységét érintő külső és belső kapcsolatokat,
 • helyi ifjúsági- és sportfeladatok meghatározásának előkészítése Képviselő-testületi, szakbizottsági jóváhagyásra,
 • sportlétesítmények működtetésével, fenntartásával kapcsolatos döntések előkészítése,
 • együttműködik az illetékességi területen tevékenykedő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel,
 • sporttal és ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati támogatások felosztására vonatkozó előterjesztés és támogatási megállapodások előkészítése,
 • ifjúság helyzetének elemzése,
 • ifjúságot érintő feladatterv / koncepció készítése és jóváhagyásra történő előkészítése a szakbizottságok és a Képviselő-testület elé, valamint a feladatterv időszakonkénti felülvizsgálata,
 • az ifjúság önszerveződésének segítése,
 • pályázati lehetőségekről való értesítés az érintettek felé,
 • kapcsolattartás- fenntartótól függetlenül- a köznevelési intézmények diák- és hallgatói önkormányzataival, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel az ifjúságot érintő feladataik megvalósításában,
 • rendezvények szervezésének segítése, illetve rendezvények szervezése,
 • részvétel a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 • sportkitüntetések adományozására javaslat tétele a szakbizottságnak.

Közreműködik az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság ügyrendjének elkészítésében, előkészíti a bizottság üléseit, elkészíti a vonatkozó előterjesztéseket, felhatalmazás esetén eljár a bizottságok nevében.

Útügyi referens feladatai

 • útnyilvántartás kialakítása és folyamatos vezetése,
 • útkezelői nyilvántartások folyamatos vezetése,
 • útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • útügyi érdekek képviselete más eljárásban,
 • képviselő-testületi döntések szakmai előkészítése,
 • forgalmi rend kialakítása és a felülvizsgálat szakmai előkészítése,
 • közterület használati megállapodások megkötése.

Részt vesz a helyi tömegközlekedési menetrend egyeztetésen.

Informatikusok

A hivatal és intézményei informatikai rendszerének működtetése, a hivatal számítógépes hálózatának, számítástechnikai eszközeinek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. Szarvas város honlapjának rendszeres karbantartása, az információk feltöltése, a térfigyelő kamerarendszer számítástechnikai felügyelete.

Kistérségi feladatok ellátása

A kistérségi munkaszervezeti feladatokat Szarvas város jegyzője irányításával a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.
A Hivatal ellátja a Társulás működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti az előterjesztéseket, gondoskodik a társulási határozatok végrehajtásáról, elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az intézménye pályázati tevékenységét.
Többcélú Társulás által a társulásban részt vevő 8 települési önkormányzatokkal (Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsűd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Gyomaendrőd és Hunya) a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátásában működik együtt.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Intézmény végzi 2015. június 1. napjától a sürgősségi ügyeleti ellátást kistérségi szinten. A sürgősségi ügyelettel járó adminisztrációs-ügyviteli feladatok részbeni ellátása, fenntartói döntések előkészítése a Szarvasi Polgármesteri Hivatal feladata.

Városrendészeti csoport

A városrendészeti csoport feladata a közterületek rendjének, biztonságának védelme, a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, az életminőséget befolyásoló antiszociális magtartásformák elleni fellépés, vagyonvédelem, az élhető környezeti rend védelme, fokozott jelenlét a közterületeken, bűnmegelőzési tevékenység

Közbiztonsági referens

A közbiztonsági referens feladatait a közterület-felügyelő látja el, úgymint:

 • Veszély-elhárítási tervek elkészítése,
 • Katasztrófavédelmi felkészítésben való részvétel,
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi szervekkel,
 • Előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit,
 • Előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok pv. Szolgálatra kötelező határozatait.

A Közterület-felügyelők feladata

A Közterület-felügyelő önálló hatáskörrel rendelkezik, a jegyző irányítása mellett, az aljegyző közreműködésével folytatja tevékenységét. Munkájának jogi segítése, beszámoltatása, statisztikai jelentésének összesítése az aljegyző feladata.

Segéd felügyelők

A 2012. évi CXX. törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy az állományban lévő felügyelők, mezőőrök mellé segédfelügyelőt szolgálatba rendelni. Munkájukat a szolgálatot teljesítő kolléga határozza meg, de elsősorban járőrtársként dolgoznak. A segítségük

A Mezei Őrszolgálat feladatai

Mezei Őrszolgálati Csoport a polgármester irányítása mellett folytatja munkáját az aljegyző valamint a közterület-felügyelő közreműködésével. Munkájának jogi segítése, beszámoltatása, statisztikai jelentésének összesítése az aljegyző feladata.

Térfigyelő kamerarendszer

A városrendészeti csoport keretein belül működő 58 db térfigyelő kamerát magába foglaló rendszer, a város közrend, közbiztonsága, a bűncselekmények megelőzése, a bűnelkövetők elfogása érdekében. A rendszert 24 órában folyamatosan figyelemmel kísérik.

Belső ellenőrzési feladatok ellátása

A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és a társulásban résztvevő önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján történik. Az ellenőrzés szervezésének és lebonyolításának szabályait a melléklete tartalmazza


HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY

A Hatósági csoport feladatai

Általános igazgatási feladatai

 • anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatok,
 • állampolgársági eskü,
 • névváltozási ügyekkel kapcsolatos feladatok,
 • szakfordítói és tolmácsigazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok,
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok,
 • népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok,
 • hatósági bizonyítványok kiadása,
 • talált dolgokkal kapcsolatos feladatok,
 • közterület elnevezések, változásokra vonatkozó javaslatok előkészítése,
 • termőföld és egyéb hirdetmények kifüggesztése, záradékolása,
 • népszámlálással kapcsolatos feladatok,
 • hadműveletek során elhagyott robbanó anyagok bejelentésével kapcsolatos ügyek,
 • birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • Központi Címregiszter kialakításával összefüggő feladatok,
 • szociális Földprogram,
 • fürdőhely kijelölések,
 • e-útdíj mentességgel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiállítása,
 • fakivágás engedélyezése,
 • a társasházak törvényességi felügyeletkörébe tartozó jegyzői feladatok ellátása.

Kereskedelemmel-vendéglátással, szálláshely-üzemeltetéssel és rendezvényekkel kapcsolatos feladatok

 • Kereskedelmi és vendéglátói egységek bejelentésével és esetleges működési engedélyének kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása, a kereskedelmi tevékynséget végzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
 • Telephely bejelentéssel, telepengedélyezéssel és az ipari tevékenységet végzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
 • Az üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
 • A zenés táncos rendezvények körébe tartozó (beltéren 300 fő feletti, kültéren 1.000 főt meghaladó) rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatása.

Az építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • építési tilalom elrendelése,
 • építéshatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárással kapcsolatos feladatok,
 • helyi közút céljára történő lejegyzés,
 • építésügyi ellenőrzési feladatok,
 • egyéb építésügyi feladatok, szakhatósági állásfoglalások, hatósági bizonyítványok kiállítása,
 • közreműködik a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat elkészítésében.

Földművelésügyi ágazat

 • az állategészségüggyel kapcsolatos feladatok,
 • a növényvédelemmel, parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok,
 • árutermelő gyümölcsös telepítésének és kivágásának engedélyezése,
 • a veszélyes ebekkel kapcsolatos feladatok,
 • az ebek összeírásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
 • a veszélyes állat tartásával kapcsolatos feladatok,
 • vadkárbecsléssel kapcsolatos feladatok,
 • az állatpanzió és állatmenhely létesítésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok,
 • az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.

Környezetvédelmi ágazat

 • környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • természetvédelemmel kapcsolatos feladatok.

A kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok

 • temetőkkel kapcsolatos hatósági feladatok,
 • ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladékkal kapcsolatos hatósági feladatok.

A hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat esetén szakhatóságként működik közre.

A vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • ellátja az ár- belvíz elleni hatósági, valamint a vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat,
 • vízkorlátozás közzététele, ellenőrzése, bekötő vezeték létesítésére,
 • 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetésének, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezése,
 • nem gazdasági célú vízigényt, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és háztartási igények kielégítését szolgálja és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő kút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezése,
 • vizek természetes lefolyásának megváltoztatása esetén dönt az eredeti állapot helyreállításáról. Vízitársulat hiányában dönt a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve vízimunkák költségeinek az érdekeltekre történő kivetéséről.

Műemlékvédelmi ágazat

 • védetté nyilvánítás kezdeményezése,
 • műemlékvédelmi hatóságokkal együttműködés.

Szociális csoport feladatai

Segélyezéssel kapcsolatos feladatok

 • települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez,
 • települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
 • rendkívüli települési támogatás,
 • közköltségen történő temetés elrendelése,
 • nyugdíjasok helyi közlekedésének támogatása,
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj támogatása,
 • térítésmentes helyi autóbuszbérlet biztosítása,
 • védőoltás támogatása,
 • ingyenes iskolatej biztosítása.

Gyermekvédelemmel, gyámügyekkel kapcsolatos feladatok

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságának megállapítása,
 • gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
 • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
 • ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

Egészségügy

 • háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása, szerződés-tervezetek elkészítése,
 • fogorvosi és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, sürgősségi ellátás biztosítása, szerződés-tervezetek elkészítése,
 • egészségügyi alapellátási körzetek kialakítására javaslat készítése a Képviselőtestület felé.

Ellátja a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság feladatait.


A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

A költségvetési csoport hatáskörébe tartozó feladatok részletes szabályait a Gazdasági Ügyrend, a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Az adócsoport hatáskörébe tartozó feladatok

A helyi adók (építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), valamint a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, a talajterhelési díj vonatkozásában a bevallások átvétele, az adó előírása, ellenőrzése. Továbbá más szerv által behajtásra átadott tartozások előírása, behajtása, adó- és értékbizonyítványok kiadása, adóigazolások kiadása, vagyoni igazolások kiadása, költségmentességi hatósági bizonyítványok kiállítása.

Fentiekkel kapcsolatos munkafolyamatok

 • Építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó esetében a bevallások átvétele, azok felülvizsgálata után a számítógépes feldolgozáshoz való előkészítés, az adó, adóelőleg előírása, módosítása, törlése, építményadó esetében az előírásról, illetve törlésről szóló határozatok meghozatala, azok postázása.
 • Bejelentkezések, adatmódosítások, bevallások ellenőrzése.
 • Méltányossági és részletfizetési kérelmek döntés-előkészítése, környezettanulmányok, szakvélemények megkérése, a határozat kiadása.
 • Bevallások ellenőrzése, az ellenőrzéshez szükséges adatok beszerzése.
 • A be nem vallott ingatlanok esetén az ingatlanügyi hatóságtól az adókötelezettség megállapításához szükséges adatok beszerzése.
 • Az adócsoport által kiadott határozatok ellen érkezett fellebbezések felterjesztése a Békés Megyei Kormányhivatalhoz.
 • Adóerő-képesség számítása.
 • A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által rendelkezésre bocsátott hatósági nyilvántartás alapján a gépjárművek adóztatása, az év eleji állomány összevetése az előző évi záró állománnyal, figyelemmel a mentességek, kedvezmények felülvizsgálatára.
 • Gépjárművek havi változásának feldolgozása a hatósági nyilvántartás adatai alapján.
 • Ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adóztatása a hatósági nyilvántartás adatai alapján.
 • A talajterhelési díj önadózással történő megállapításához az Alföldvíz Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a bevallási nyomtatványok postázása.
 • A talajterhelési díj bevallások ellenőrzése, a talajterhelési díj előírása.
 • Hagyatéki eljáráshoz, illetve kérelemre adó- és értékbizonyítványok kiadása.
 • Ügyfél kérelmére köztartozásról hatósági bizonyítványok kiadása, valamint költségmentességi nyilatkozathoz igazolás kiadása.
 • Rendőrség megkeresésére vagyoni igazolás kiadása, ehhez az ingatlanügyi hatóságtól az adatok megkérése.
 • Idegen helyről kimutatott tartozások nyilvántartása, előírása, behajtása.
 • Más adóhatóság megkeresésére adatközlés.
 • Befizetések számítógépen történő könyvelése.
 • Számlakivonat-nyilvántartás vezetése.
 • Évente két alkalommal fizetési felhívás készítése, postázása.
 • Túlfizetések figyelemmel kísérése, adózók kérelmére azok átvezetése vagy visszautalása.
 • Számlaegyenleg-értesítők és a befizetéshez szükséges csekkek elkészítése, postázása.
 • Adózók törzsadat- nyilvántartásának folyamatos vezetése, karbantartása.
 • Behajthatatlan tartozások nyilvántartása.
 • Átfutó napló vezetése, ismeretlen tételek rendezése, rendeltetési helyére továbbítása.
 • Negyedévenként, adónemenként befizetésekről, utalásokról, hátralékokról információs listák készítése a költségvetés részére.
 • A MÁK részére negyedévenként információs zárás, valamint év végi zárás készítése.
 • A Magyar Államkincstár részére negyedévenként a gépjárműadó megosztás ellenőrzéséhez adatszolgáltatás az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modulon keresztül, illetve papír alapon is.
 • Hátralékok beszedésének biztosítása érdekében letiltási rendelvények kiadása, hatósági beszedési megbízások benyújtása.
 • Felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások esetében hitelezői igények benyújtása.
 • Ügyfelek fogadása, tájékoztatása, jegyzőkönyvek felvétele.
 • Helyi adók vonatkozásában a helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata, a törvényi módosításokhoz igazítása, ehhez a Képviselő-testület elé tervezet előkészítése.

Munkaügyi, személyügyi feladatok ellátása, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
A munkaerő-gazdálkodással és bérgazdálkodással kapcsolatos részletes feladatokat az Ügyrend 6. pontja tartalmazza.
Vagyon- és lakásgazdálkodással összefüggő feladatok elvégzése, kapcsolódó nyilvántartások vezetése. A vagyongazdálkodással kapcsolatos részletes feladatokat az Ügyrend 5. pontja tartalmazza.

A projekt csoport feladatai

 • a csoport munkáját érintő testületi anyagok, önkormányzati rendeletek határidőben történő elkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
 • a testületi határozatok végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása,
 • a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság üléseinek megszervezése, a jegyzőkönyvek elkészítése és kezelése,
 • az önkormányzatot érintő, beruházással, fejlesztéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos pályázati kiírások figyelése, a pályázati anyagok összeállítása és határidőben történő benyújtása,
 • javaslat tétel az önkormányzati beruházások, fejlesztések, felújítások végrehajtására,
 • az önkormányzat által meghatározott beruházások, felújítások előkészítése, terveztetés, lebonyolítása. Az ezzel összefüggő tervezési és egyéb szerződések, megállapodások jóváhagyásra történő előkészítése,
 • a beruházások, felújítások, beszerzések értékhatárainak figyelembevételével javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájának meghatározására. Együttműködik a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító személyekkel, szervezetekkel,
 • a polgármester és a jegyző, szükség esetén a Képviselő- testület rendszeres tájékoztatása a beruházások, felújítások helyzetéről, városfejlesztési ügyekről,
 • a településfejlesztési koncepció, egyéb városfejlesztést, városrendezést érintő koncepciók kidolgozása. A különféle ágazati koncepciók elkészítéséhez szakmai javaslatok tétele városfejlesztési, városrendezési szempontok figyelembevételével,
 • az összehangolt térségfejlesztés érdekében szoros együttműködés kialakítása a környező településekkel, területfejlesztési társulásokkal, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanáccsal,
 • [/elem]
 • az önkormányzati beruházások pontos dokumentálása, áttekinthető folyamatos beruházási nyilvántartás vezetése,
 • a beruházási és pályázati pénzeszközök pontos és határidőre történő elszámolása,
 • együttműködés a kistérségi munkaszervezettel, a kistérség településeinek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről.

A Pénzügyi és Gazdasági Osztályra vonatkozó részletes szabályokat a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira vonatkozó ügyrend tartalmazza.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos általános és különleges előírások, feltételek részletes szabályait jelen SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

Ellátja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek