Menü


 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Pályázati hirdetmény
No title

Szarvas Város Önkormányzata a 2. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására pályázatot hirdet


A 2. számú körzet 2017-05-01 napjától betöltetlen körzetnek minősül (helyettesítéssel betöltött) és egy településrész érint.

Működtetés formája:

Előnyben részesül a vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is.
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • büntetlen előélet
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsibizonyítvány másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvoskamarai tagságigazolása
 • a pályázó hozzájárulónyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. 06. 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: benyújtásukat követően soron kívüli testületi ülésen.
A munkakör betölthetőségének időpontja: várhatóan 2017. 08. 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság u. 36) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „gyermekorvosi pályázat 2.számú körzetre”
További információt: Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt, a 66/311-122-es telefonszámon.

A praxisjogok térítésmentesen kerülnek átadásra.

 

                         Babák Mihály sk.                                                    Dr. Melis János sk.
                             polgármester                                                        címzetes főjegyző

Pályázati felhívás
No title

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 1.500.000,-Ft pályázati összeget hagyott jóvá.

Pályázhatnak mindazok a városban működő civil szervezetek, amelyek hivatalos nyilvántartásba vételüket igazolni tudják.
Nem részesülhetnek ezen támogatásban az alapítványok, valamint azon szervezetek, akik az ifjúsági és sportkeretből támogatást kaptak.

Pályázati célok:

 • karitatív tevékenység,
 • szociális munka,
 • kulturális, közművelődési programok szervezése,
 • polgári (lakossági) közösségek szervezése, fenntartása,működtetése,
 • szabadidő programok szervezése,
 • környezetvédelmi tevékenység

A pályázat beadása

A pályázat beküldhető: 2017. április 10-én 1600 óráig

A pályázat a fent megadott határidőig adható be a mellékelt adatlapon egy példányban Szarvas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságára.

Az adatlap letölthető Szarvas Város honlapjáról (www.szarvas.hu) illetve a Polgármesteri Hivatal Titkárságáról kérhető.

A pályázati lehetőség 2017. évben egyszeri.

A pályázaton igényelhető támogatás

A támogatás felhasználható dologi és egyéb kiadások finanszírozására (működtetési költségek, bérleti díj, kis értékű tárgyi eszközvásárlás, stb.)
A támogatás mértékéről az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázathoz kérjük mellékelni a nyilvántartásba vételt igazoló hivatalos dokumentum hitelesített másolatát.

Az elszámolás határideje: 2017. december 31.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Titkársága ad.

 

Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Pályázati adatlap

LETÖLTÉS

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

LETÖLTÉS

 

 

Felhívás házi komposztáló edény vagy biohulladék - gyűjtőedény igénylésére
No title

Tisztelt Lakosság!

A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP- 1.1.1/2 F/0,9/11-2012-305 kódjelű pályázat keretében nyert
2000 db 240 l-es biohulladék - gyűjtőedény és 1000 db 600 l-es házi komposztáló edény kerül díjmentesen használatba adásra a település lakosai részére.

A kiosztás feltételei:

Az igénylő

 1. érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik;
 2. közszolgáltatási díjhátralékkal nemrendelkezik;
 3. kertes ingatlannal rendelkezik;
 4. vállalja a komposztálási feladatokat,továbbá biztosítja a biohulladék - gyűjtőedény rendeltetésszerű és sérülésmentes használatát

Egy háztartás csak egy féle gyűjtőedényre nyújthat be igényt, melyet írásban kell megtenni a www.szarvas.hu honlapról letölthető vagy a Szarvasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán található igény bejelentő nyomtatvány kitöltésével.

Az igények elbírálásának elsődleges szempontja a jelentkezés sorrendje. Az első 3000 igénybejelentő, aki megfelel a fentebb részletezett feltételeknek térítésmentesen veheti át az igényelt házi komposztáló edényt vagy biohulladék- gyűjtőedényt a Szarvasi KOMÉP Kft. Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. alatti telephelyén.

Kapcsolat: 
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. sz.
Tel.: 66/312-933
központi e-mail cím: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Honlap: www.szarvas.hu

Házi komposztáló edény és biohulladék igénylőlap

LETÖLTÉS

Hirdetmény
No title

Tisztelt Szarvasi Lakosok!

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 21-i ülésén önkormányzati rendeletet alkotott az újszülöttek életkezdési-és a fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatásáról.

Újszülöttek életkezdési támogatása

Szarvas Város Önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a szarvasi lakcímmel rendelkező újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan Szarvas város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Szarvason él. A támogatás összege gyermekenként 50.000,-Ft. E támogatási összeg a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra.
E támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel.
Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • családi pótlékra jogosultságot megállapító határozatmásolatát,
 • Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés másolatát,
 • gyámkirendelő határozat másolatát,
 • örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül nyújtható be a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatása

Fiatal felnőttek számára telekvásárlási támogatás nyújtható, Szarvas város közigazgatási területén belül lakás kialakítása, építése céljából történő telekvásárláshoz. A támogatás ugyanazon telek vásárlásához, illetve ugyanazon személy részére csak egy alkalommal támogatható. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 250.000,-Ft. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon, legkésőbb a telekvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Nem adható támogatás annak:

 • aki a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozójától kívánja megszerezni az ingatlan tulajdonjogát,
 • ha az igénylő a vele együtt lakó személy közelihozzátartozójától kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni,
 • ha a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költözőszemély valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,
 • illetve, ha az önkormányzat által a telekvásárláshoznyújtott támogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott.

A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatott köteles visszafizetni, abban az esetben is, ha a támogatás kifizetésétől számított 48 hónapon belül nem tudja bemutatni a támogatással érintett telken létesített – lakáscélú ingatlanra vonatkozó – jogerős használatbavételi engedélyt.
Bővebb felvilágosítás kérhető a szociális ügyintézőktől:

Kérelem újszülöttek életkezdési támogatására

LETÖLTÉS

Kérelem fiatal felnőttek telekvásárláshoz nyújtott támogatásához

LETÖLTÉS

Közérdekű közlemény
No title

Szarvas Város Önkormányzata a „Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével„ c. projekt keretében 2010-ben inkubátorházat létesített, mely 19 db helyiségével ma is maximális kihasználtsággal működik a vállalkozói igényeken alapuló kialakításának és a kedvező bérleti díjszabásnak köszönhetően.
Szarvas Város Önkormányzata egy új Inkubátorház megépítését tervezi az Ipari Park területén, a 2016. december 19-én hivatalosan is megjelent a TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése című pályázati lehetőséget kihasználva.
A támogatási kérelmet 2017. február 1. napjától  2017. április 30. napjáig lehet benyújtani.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a,  maximum 500.000.000 Ft.
A pályázat keretében lehetőség nyílik iparfejlesztési és/vagy szolgáltatási célú inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építésére, inkubációs funkciókat támogató közös terek és műhelyek kialakítására, a közös műhelyekben használatos termelő eszközök beszerzésére, a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítésére és parkolóhelyek kialakítására is.
A projekt műszaki-szakmai elvárásai között szerepel, hogy szolgáltatási célú inkubációs tevékenység csak abban az esetben támogatható, amennyiben a vállalkozás ipari vállalkozásoknak is nyújt szolgáltatást, az alábbi kiemelt ágazatokhoz kapcsolódva.

 • Járműgyártás
 • Speciális gépgyártás
 • Zöld gazdaság
 • IKT „hardver”- gyártás
 • Egészséggazdaság
 • Élelmiszeripar
 • Védelmi ipar

Egy új inkubátorház kiemelkedő jelentőségű a város szempontjából, és lehetőséget biztosít további vállalkozások indításához, megerősödéséhez, és ezáltal a foglalkoztatottság valamint a vállalkozások árbevételének növekedéséhez is.
A felhívás kiemelt célja, hogy a projekt hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez.

Szarvas Város Önkormányzata a korábbiakhoz hasonlóan igényfelmérés keretében kívánja megismerni a vállalkozói igényeket az új inkubátorház helyszínével és kialakításával kapcsolatban és ezek figyelembe vételével kívánja megkezdeni a pályázat előkészítését, az épület megtervezését.
Ezúton tisztelettel megkérjük, amennyiben nem kapott igényfelmérő levelet, azonban az inkubátorházban történő elhelyezkedés felkeltette érdeklődését, vagy jövőbeni terveiben szerepel egy új vállalkozás beindítása,  úgy segítse munkánkat az igényfelmérő lap kitöltésével. (link)
Kérjük a kitöltött igényfelmérő lapot 2017. január 31-ig elektronikusan a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre visszaküldeni szíveskedjen.

Szarvas, 2017. január 18.

Szarvas Város Önkormányzata

Meghívó
2017. április 25.

A Békés Megyei Önkormányzat 2017. május 10-én 15 órától a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Lengyel-palotájának tanácskozó termében fogadóórát tart.

A fogadóóra nyilvános, előzetes bejelentkezéshez nem kötött, bárki fordulhat kérésével, panaszával, javaslatával megyénk vezetőihez.

Várjuk Önöket szeretettel és tisztelettel:

Békés Megyei Önkormányzat

 
Megújulnak Szarvason az I. Világháborús Hadisírok
2017. április 24.

Szarvas Város Képviselő-testülete 1922-ben hozta létre az Ótemető területén az I. Világháborús hősi temetőt ahol jelenleg is 29 katona sírkővé és 1emléktábla található. A hosszú évek alatt volt amikor megfelelően, volt amikor kevésbé megfelelően gondozták ezeket a sírokat.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3.000.000 forintos támogatásával ez év május 01 és december 31-e között lehetőség nyílik rá, hogy a sírokat letisztítsák, az azokon szereplő neveket, adatokat kijavítsák és újra fessék.

A tervek szerint a sírok felújítása után a városban működő Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégium diáksága, a Rákóczi Szövetség helyi diákszervezeteivel együttműködve eleveníti fel majd azt a szép régi szarvasi hagyományt: hogy minden október 6-án és Mindenszentek ünnepén fáklyás díszőrséget állnak a sírok mellett.

A Trianoni Békekötés 100. évfordulójához közeledve a temetőt bekapcsolják majd a kegyeleti megemlékezések sorába

 

 

 
Hivatalos feljegyzés
2017. április 20.
No title

Harkály utca címjavítás

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2017. április 11.
No title

BMBJHKTF-Sz. Ipartelep 531/1. alatti levegőtisztaság-védelmi eng.elj.

LETÖLTÉS

 
Kivonat HVB döntésről
2017. március 27.
No title

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 12/2017.(03.26.)

LETÖLTÉS

 
Az Ifjúsági és Sportbizottság pályázati felhívásai
2017. március 06.
No title
Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:
1. Verseny- és Élsport Alap
2. Ifjúsági Alap
3. Sportrendezvény Alap

A pályázatok az itt letölthető (KÉREM KATTINTSON IDE) adatlapokon nyújthatóak be, a mellékelt összeférhetetlenségi nyilatkozattal együtt a Szarvasi Polgármesteri Hivatal I. em. 117. sz. irodájában.

Beadási határidő: 2017. március 31. (péntek) 12 óra
A pályázatok elbírálása: 2017. április 14-ig

 

 
Hirdetmény
2017. március 06.

 
Kivonat HVB döntésről
2017. február 21.
No title

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 7/2017.(02.20.)

LETÖLTÉS

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 8/2017.(02.20.)

LETÖLTÉS

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 9/2017.(02.20.)

LETÖLTÉS

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 10/2017.(02.20.)

LETÖLTÉS

 
Kivonat HVB döntésről
2017. február 10.
No title

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 6/2017.(02.10.)

LETÖLTÉS

 
Kivonatok HVB döntésekről
2017. február 03.
No title

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 3/2017.(02.03.)

LETÖLTÉS

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 4/2017.(02.03.)

LETÖLTÉS

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 5/2017.(02.03.)

LETÖLTÉS

 
Választási közlemény
2017. január 30.
No title

Szarvas Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének Közleménye

LETÖLTÉS

 
Kivonat HVB döntésről
2017. január 13.
No title

Kivonat a Szarvasi Helyi Választási Bizottság döntéséről 2/2017.(01.13.)

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter